Метою навчальної дисципліни є формування системи знань про природу управлінської діяльності та психологічні основи міжособистісних ділових контактів в умовах виробництва, набуття практичних навичок  у формуванні ефективних міжособистісних комунікацій, вироблення вмінь щодо створення належного соціально-психологічного клімату в колективі.

Навчальна дисципліна оплює теоретико-методичні основи теорії та практики  психології управління за визначеними спеціальностями в системі наукових закономірностей,  принципів  та методів психологічного впливу в умовах  фахової підготовки і становлення сучасного фахівця аграрної сфери.

Предметом навчальної дисципліни є теоретико-методичні основи процесу управління виробництвом з урахуванням соціально-психологічних факторів міжособистісних відносин у виробничих колективах.

3авдання навчальної дисципліни:

- розгляд теоретичних основ психології управління;

- аналіз історичного розвитку психології управління у межах вітчизняного та закордонного досвіду;

- опанування соціально-психологічних методів системного управління  виробничими колективами в організації;

- вивчення інструментарію системного аналізу психологічної теорії управлінської діяльності працівників в умовах виробництва;

- ознайомлення з методичними підходами щодо обґрунтування психологічних факторів управлінського впливу на виробничі колективи та окремих виконавців;

- опрацювання соціометричних засад визначення соціально-психологічного мікроклімату виробничих колективів;

- розгляд  теоретико-методичних засад управління конфліктами в аграрних формуваннях;

 - набуття практичних навичок з аналізу і оцінки ефективності системи управління виробництвом з урахуванням психологічних факторів взаємодії керівника з підлеглими.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні:

знати:

- розвиток психологічних та управлінських ідей за час існування людства;

- закономірності,  функції, принципи та методи психології управління;

- прийоми і методи психологічного впливу на виробничі колективи та окремих виконавців з метою досягнення цілей організації;  

- психологічні аспекти організації праці та професійної діяльності;

- роль соціально-психологічних чинників в процесі вдосконалення системи управління; 

- сучасні методи попередження власних стресів  менеджера та боротьби з їх наслідками у підлеглих; 

- методику визначення мікроклімату виробничого колективу; 

- методи та засоби забезпечення ефективного управління конфліктами.

уміти:

–      проектувати ефективну систему управління організацією; 

-       застосовувати  різноманітні методи управління виробничим колективом за ситуаційним підходом;застосовувати ефективні моделі психологічного впливу на підлеглих;

-       формувати  індивідуальний  раціональний стиль управління;   

-       здійснювати процес прийняття науково-обґрунтованих управлінських рішень;

-       використовуваити методи соціометричного тестування для   вивчення психологічних потреб особистості;

-       вдосконалювати структуру  управління з урахуванням впливу психологічних факторів;  

-       розробляти практичні рекомендації щодо формування  сприятливого мікроклімату виробничого колективу;

-       використовувати методи попередження, прогнозування і профілактики конфліктів в організаціях.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність –  здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов.

Загальні компетентності:

1.     Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

2.     Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення.

3.     Здатність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

4.     Здатність  спілкуватися з представниками різних професійних груп.

5.     Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на державній та іноземних мовах для вирішення завдань професійної діяльності.

6.     Здатність керувати колективом у сфері професійної діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні і культурні відмінності.

7.     Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.

8.     Здатність здійснення безпечної діяльності в галузі агрономії.

9.     Організовувати ефективну виробничу діяльність у сфері агрономії.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.Базові знання з агрономічних дисциплін (рослинництво, землеробство, насінництво сільськогосподарських культур, агрохімія, агрометеорологія, ґрунтознавство, плодівництво, овочівництво,  механізація в рослинництві, фітопатологія, ентомологія, фітофармакологія та інші).

2. Здатність вирощувати, розмножувати сільськогосподарські культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.

3. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних з вирощуванням сільськогосподарських та інших рослин.

4. Уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів сільськогосподарських рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

5. Навички оцінювання, інтерпретації й синтезу теоретичної інформації та практичних, виробничих і дослідних даних в галузі  агрономії.

6. Уміння застосування методів статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в агрономії.

7. Уміння науково-обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин, з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.

8. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач в процесі вирощування сільськогосподарських культур, шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

9. Навички управління комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

10. Вміти застосовувати фахові компетентності, щоб претендувати на управлінські  посади з агрономічних спеціальностей.