Метою навчальної практики з адміністративного менеджменту є: формування у здобувачів сучасного системного мислення і комплексу спеціальних знань у галузі підвищення ефективності управління організаційними структурами завдяки правильному використанню менеджерами різних рівнів принципів та інструментів адміністрування, отримання ними первинних професійних умінь і навичок у системі адміністративного управління, створенню цілісної системи адміністративного управління організацією.

 Предмет навчальної практики: методика надання здобувачам спеціальності «Публічне управління та адміністрування» знань та умінь з адміністративного менеджменту з метою використання у подальшому отриманню ними професійних навичок.

 Завдання навчальної практики з адміністративного менеджменту:

-  визначення місця основних понять і категорій адміністра-тивного менеджменту в системі науки та практики управління;

 -   ознайомлення з класифікацією складових елементів адміністративного менеджменту, аналіз етапів, інструментів реалізації та забезпечення взаємозв’язку функцій адміністративного менеджменту в умовах сучасних організацій;

 - обґрунтування ролі адміністрації та менеджера-адміністратора в системі адміністративного менеджменту;

-  формування інформаційно-адміністративного забезпечення роботи організації;

-  дослідження практичних аспектів процесів прийняття й методів обґрунтування адміністративних управлінських рішень;

 -   набуття вмінь та навичок у використанні базових інструментів управління організацією (установою) публічного сектора;

- опанування теоретичних знань необхідних для формування практичних навичок адміністрування, керівництва людьми, які потрібні сучасному керівникові для досягнення цілей організації;

-  вивчення практичних аспектів використання в сучасних організаціях адміністративних методів управління, способів адміністративного впливу та ресурсів адміністрування, якими розпоряджається керівник.

 Проходження навчальної практики з дисципліни «Адміністративний менеджмент» забезпечує формування у здобувачів вищої освіти таких компетентностей:

- здатність до аналізування та оцінювання адміністративно-управлінських процесів, розгляду процедур адміністрування в конкретних історичних умовах та здійснення професійної управлінської діяльності;

 - здатність до творчого впровадження набутих теоретичних знань та практичних навичок з управлінської адміністративної діяльності під час здійснення менеджерських функцій;

- здатність до застосування у відповідності із ситуацією найефективніших методів адміністративної роботи з метою досягнення конкурентних показників;

- уміння визначати та аналізувати показники економічного розвитку на рівні галузі та відповідних господарських структур із метою прийняття управлінських рішень;

- уміння планувати й організовувати особисту діяльність із метою формування ефективних гнучких організаційних структур управління;

- уміння враховувати досвід управлінської адміністративної діяльності, набутий різними школами управління в умовах України; w уміння використовувати процедури та види управлінської діагностики й аналізу щодо компонентів системи адміністративного менеджменту, приймати управлінські рішення щодо впровадження змін і реалізовувати їх, в тому числі в умовах опору змінам.

 - уміння організовувати процес документування в управлінні, формувати потоки документів, створювати порядок їх проходження та виконання;

уміння спілкуватися з підлеглими та колективом, проводити наради тощо.